Všeobecné smluvní podmínky

Návštěvou, využíváním služeb i registrací na webových stránkách www.beatmaker.cz souhlasíte se smluvními podmínkami.

Všeobecné smluvní podmínky definují práva a povinnosti umělce (dále jen ,,umělec“, ,,dodavatel“, ,,tvůrce hudby“ či ,,producent“), který využívá služby serveru www.beatmaker.cz (dále jen ,,Server“, ,,Web“, ,,stránky“, ,,Beatmaker.cz“ či ,,www.beatmaker.cz“) a prodává svou tvorbu (digitální hudbu a digitální balíčky zvuků), dále definují práva a povinnosti zákazníka (dále jen ,,zákazník“ či ,,klient“) společnosti Rapzz s.r.o. (dále jen ,,My“, ,,Naše“, ,,Rapzzz“ či ,,Nás“), který je registrovaný či provedl nákup na www.beatmaker.cz a také definují práva a povinnosti společnosti Rapzzz s.r.o jako poskytovatele těchto služeb.

 

I. Soukromí

V dokumentu o Ochraně soukromí se dočtete, jak nakládáme s citlivými daty a s Vašimi osobními údaji. Registrací, či nákupem na webu www.beatmaker.cz tento dokument schvalujete.

 

II. Bezpečnost registrace a účtu

1. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.

2. Pokud váš účet deaktivujeme z důvodu porušení těchto zásad, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.

3. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.

4. Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.

5. Nepřenesete svůj účet na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.

6. Pokud vyberete pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

 

III. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel hudebních podkladů je povinný podepsat licenční smlouvu ke každému digitálnímu produktu, konkrétně pro komponované hudební podklady.

2. Dodavatel hudebních podkladů zodpovídá za bezchybné technické předání digitálního produktu poskytovateli služeb na stránce Beatmaker.cz. Také nese odpovědnost za úplnost a správnost zpracování digitálního produktu.

3. Dodavatel je povinný předat společnosti Rapzzz digitální produkt v předem smluvené jakosti, formátu a technickém zpracování.

4. Dodavatel má právo nedodat žádný digitální produkt, pokud se na této skutečnosti s provozovatelem Beatmaker.cz výslovně nedomluvil.

5. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od jejího souhlasu a to bez udání důvodu.

 

IV. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen nahlásit jakékoli vady spojené s digitálním produktem do 14 dnů od jejího nákupu. Po této lhůtě nebude brán na reklamaci vady zřetel, není-li to v rozporu s naším reklamačním řádem a platnou legislativou.

2. Zákazník má právo reklamovat produkt dle reklamačního řádu.

3. Zákazník je povinen si uschovat vystavenou fakturu, jako doklad prokazující vlastníka licence zakoupených hudebních podkladů.

4. Zákazník je povinen si uschovat licenční smlouvu ke každému zakoupenému digitálnímu produktu.

5. Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od jejího souhlasu a to bez udání důvodu.


V. Práva a povinnosti společnosti Rapzzz

1. Společnost Rapzzz si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy, poruší-li jí jakákoli smluvní strana.

2. Společnost Rapzzz nenese odpovědnost za jakékoli zneužití nabízeného digitálního produktu na stránce Beatmaker.cz

3. Momentem prodání digitálního produktu nenese společnost Rapzzz jakoukoli zodpovědnost za případné zneužití či poškození produktu.

4. Společnost Rapzzz má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od jejího souhlasu a to bez udání důvodu.

5. Společnost Rapzzz je povinná dodat digitální produkt zákazníkovi v jakosti a technickém stavu v jakém mu byl produkt nabízen.

 

VI. Dodatky

1. Na chystané změny těchto podmínek vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované podmínky přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete pokračovat ve využívání našich Služeb.

2. Pokud změníme zásady, pravidla nebo další podmínky, na které se v tomto Prohlášení odvoláváme nebo které jsou jeho součástí, budeme Vás o této změně informovat.

3. Pokud budete Služby Rapzzz používat i po zveřejnění takového upozornění na změnu našich podmínek, zásad nebo pravidel, upravené podmínky, zásady nebo pravidla tím přijímáte.

 

VII. Ukončení

1. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl tohoto Prohlášení nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část nebo všechny funkce spojené s naší službou a webem www.beatmaker.cz. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem.

2. Máte také právo kdykoli svůj účet odstranit nebo svoji aplikaci deaktivovat. V takovém případě je platnost tohoto Prohlášení ukončena.

 

VIII. Spory

1. Veškeré žaloby, soudní nařízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto prohlášení nebo používání databáze budete vznášet výhradně u okresního soudu v Ostravě na adrese: U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava – Poruba, Česká republika.

2. Souhlasíte s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto sporů se podřídíte jurisdikci daných soudů. Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony České republiky, bez ohledu na kolizi právních ustanovení.

3. Pokud vůči společnosti Rapzzz podá třetí strana žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací v databázi, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).

 

IX. Ostatní

1. Pokud jste občanem České republiky představuje toto Prohlášení smluvní podmínky a smlouvu mezi Vámi a společností Rapzzz s.r.o.

2. Pojmy „nám“, „my“ a „naše“ označují společnost Rapzzz s.r.o.

3. Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se služeb Rapzzz a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.

4. Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.

5. Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za zřeknutí se tohoto Prohlášení.

6. Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny písemně a námi podepsány.

7. Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na nikoho jiného bez našeho svolení.

8. Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.

9. Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.

10. Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.

11. Při používání webu www.beatmaker.cz budete dodržovat všechny příslušné zákony.